Inici >> Noticies >> 8 de març, Dia de la Dona

8 de març, Dia de la Dona

Manifest del 8 de març, dia de la dona:

El 8 de març, la comunitat internacional commemora el Dia Internacional de la Dona. És el dia en què es reconeix a la dona la lluita per la defensa dels seus drets mitjançant el llarg camí cap a la igualtat i la seva contribució al progrés, a la pau i al desenvolupament.

Les Nacions Unides començaren a celebrar el Dia Internacional de la Dona el 8 de març de 1975 i, de llavors ençà, aquesta commemoració ha assolit una dimensió global promoguda pel moviment internacional de les dones i pels compromisos polítics en matèria d’igualtat de gènere i, de manera especial, gràcies a les quatre conferències mundials sobre les dones.

Des d’una perspectiva temporal, podem identificar avenços en les condicions laborals, en els drets jurídics, en l’assoliment de càrrecs de responsabilitat en tots els àmbits, en el compromís de treballar contra les formes de discriminació i de violència cap a les dones i en la defensa dels seus drets inalienables.

La mateixa perspectiva també ens permet reflexionar sobre les dificultats que encara  trobam en el camí cap a la igualtat: es manté la bretxa salarial entre dones i homes pel mateix treball; quasi dues de cada tres persones adultes analfabetes són dones; només el 19 % dels escons legislatius són ocupats per dones; la feminització de la pobresa; la desigualtat en l’accés de les dones a l’educació, la capacitació, la ciència i la tecnologia; l’impacte de la violència masclista, etc.

Des de l’Institut Balear de la Dona, volem estimular el compromís en la proclamació i defensa dels principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les activitats dels poders públics, perquè la societat no pot desaprofitar la meitat d’aquest potencial. Necessita la contribució i el talent de tothom, homes i dones.

Per tot això,

MANIFESTAM

— Que reafirmarem el compromís polític en la defensa dels principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el conjunt de les activitats que dugui a terme aquesta corporació.

— Que incorporarem l’estratègia de la perspectiva de gènere a la pràctica de totes les intervencions públiques, no només com a manera de corregir les desigualtats i les discriminacions que es detectin, sinó com a millora del funcionament i de l’eficàcia d’aquestes polítiques.

— Que promourem un pla d’igualtat amb objectius, actuacions i mesures per a la posada en marxa i l’execució de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Aquesta planificació ha de preveure, en la mesura que sigui possible, els recursos suficients per a la implementació del Pla.

— Que ens comprometem “Per un planeta 50-50 el 2030: fem el pas per a la igualtat de gènere, l’apoderament i els drets humans de les dones” (tema del 2016 d’ONU Dones).